Nasza działalność

W okresie od 01.03.2019 do 31.07.2019 r. realizowaliśmy kolejną edycję programu Ramię w Ramię. Program składał się z dwóch równolegle prowadzonych oddziaływań:

-  specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w Poradni Rodzinnej Patronat prowadzonej przez Stowarzyszenie w Piasecznie,

-  przeprowadzenie interwencji kryzysowych, w rodzinach tego wymagających, szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie współfinansowane przez Gminę Piaseczno.

Od września 2018 Oddział Stowarzyszenia w Piasecznie rozpoczął realizację zadania publiczne  pod tytułem „Aktywne Rodziny” - kontynuując działania rozpoczęte w 2017 r. pod tym samym tytułem w ramach projektu finansowanego z FIO.  Założenia projektu podobnie jak w poprzednim roku poległy na zwiększeniu integracji społecznej lokalnego środowiska oraz wsparciu rodzin w trudnej sytuacji socjalnej i rodzinnej z terenu gmin Piaseczno i Konstancin-Jeziorna. Realizacja projektu opiera się na dwóch głównych oddziaływaniach: 

-wsparciu rodzin w trudnej sytuacji socjalnej, wykazujących problemy w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych w formie specjalistycznej asysty rodzinnej;

- rozwijaniu inicjatywy samopomocowej "Przyjaciele", zakładającej rozwój wolontariatu i zwiększenie integracji społecznej lokalnego środowiska. Program realizowany jest w okresie od 01.09.2018 do 31.12.2019 r.

 Od lipca 2018 roku Stowarzyszenie „Patronat” Oddział w Piasecznie podjęło się realizacji nowego programu pod nazwą „Ramię w ramię”. Program stanowi kontynuację oraz uzupełnienie dotychczasowych działań Stowarzyszenia „Patronat” prowadzonych wobec rodzin zmagających się z różnego rodzaju trudnościami. Oferta skierowana jest do rodzin chcących wyjść z kryzysu, głównie mających problemy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach nowego programu powstała ">Poradnia Patronat”, mieszcząca się w Piasecznie, przy ulicy Wojska Polskiego 7 lok. 118. Do Poradni zapraszamy dorosłych oraz dzieci i młodzież szukających pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów. W Poradni „Patronat” możliwe jest skorzystanie ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w tym: konsultacji wychowawczych, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, konsultacji w sprawach urzędowych, pomocy w redagowaniu pism czy pomocy w rozwiązaniu codziennych problemów życiowych. W okresie wakacyjnym dyżury w poradni odbywają się w każdą środę w godzinach 1600-1900.Dla rodzin, które chciałyby skorzystać z długoterminowego wsparcia możliwa jest oferta pracy środowiskowej. W okresie wakacyjnym organizujemy cykl zajęć dla dzieci i młodzieży. Udział w programie jest bezpłatny. Program "Ramię w ramię" współfinansowany jest ze środków Gminy Piaseczno.

Od lutego do końca czerwca 2018 roku Stowarzyszenie „Patronat” Oddział w Piasecznie realizuje program „Patronat dla Rodziny – Edycja III”, który stanowi kontynuację działań Stowarzyszenia z ubiegłych lat. Oferta skierowana jest do rodzin będących w kryzysie, zamieszkujących Gminę Piaseczno. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na zindywidualizowaną i pogłębioną pomoc oraz wsparcie asystenta rodziny w przezwyciężaniu trudności. Program"Patronat dla Rodziny - Edycja III" współfinansowany jest ze środków Gminy Piaseczno. 

Od kwietnia 2017 roku Stowarzyszenie „Patronat” Oddział w Piasecznie realizuje nowy program o nazwie „Aktywne Rodziny” ściśle powiązany z dwuletnim programem „Patronat dla Rodziny”. Oferta skierowana jest do Rodzin z Gminy Piaseczno oraz Gminy Konstancin Jeziorna, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i chcą podjąć wysiłek zmiany swojej trudnej sytuacji. Zapraszamy do współpracy w ramach programu "Aktywne Rodziny", wszystkie rodziny borykające się z różnymi trudnościami tj.: trudności  socjalne, kłopoty wychowawcze, trudności w załatwianiu spraw urzędowych, kryzysy małżeńskie i inne codzienne problemy życiowe. Zapewniamy  długofalową pomoc i wsparcie dla każdego członka rodziny, po uprzednim wyrażeniu woli do współpracy. W ramach programu zapraszamy do współpracy również rodziny, którym udało się wyjść z kryzysu i które mogły być teraz wsparciem dla innych rodzin, które nadal zmagają się z różnymi trudnościami. Udział w Programie jest bezpłatny - realizacja Programu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Inicjatyw Społecznych. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie bądź mailowo.

W roku 2017 kontynuujemy realizację dwuletniego programu "Patronat dla Rodziny" współfinansowanego ze środków Gminy Piaseczno. W ramach programu Stowarzyszenie „Patronat” Oddział w Piasecznie prowadzi PUNKTU INTERWENCJI SPOŁECZNEJ, który mieści się w Piasecznie, przy ulicy Wojska Polskiego 7 lok. 118. 

Ze wsparcia w tym Punkcie mogą skorzystać mieszkańcy Gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, szukający pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów. W Punkcie Interwencji Społecznej świadczona jest bezpłatna pomoc w formie: konsultacji wychowawczych, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, konsultacji w sprawach urzędowych, pomocy w redagowaniu pism, pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów wychowawczych. Na dyżur specjalisty w Punkcie Interwencji Społecznej może zgłosić się każdy we wtorki w godz. 16 - 19 lub w czwartki w godzinach 9-12. Wizyta w Punkcie nie wymaga wcześniejszego umówienia.

Ponadto, także w ramach programu "Patronat dla Rodziny" kontynuujemy stałą, regularną pomoc jaką objęliśmy kilka rodziny z Gminy Piaseczno, które znalazły się w trudnej dla siebie sytuacji życiowej. Rodziny te zostały objęte wsparciem poprzez towarzyszenie im w podejmowanych staraniach poprawy swojej sytuacji. W ramach pomocy, staramy się objąć wsparciem wszystkich członków rodziny, którzy tylko wyrażają wolę współpracy. Zaplanowaliśmy tę współpracę do końca 2017 roku.

W roku 2016 Stowarzyszenie „Patronat” Oddział w Piasecznie kontynuuje działalność PUNKTU INTERWENCJI SPOŁECZNEJ, który mieści się w Piasecznie, przy ulicy Wojska Polskiego 7 lok. 118. 

 Zapraszamy  do Punktu wszystkie osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, szukające pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów. W Punkcie Interwencji Społecznej świadczona jest bezpłatna pomoc w formie: konsultacji wychowawczych, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego, konsultacji w sprawach urzędowych, pomocy w redagowaniu pism, pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów wychowawczych. Dyżury specjalistów w Punkcie Interwencji Społecznej odbywają się we wtorki w godz. 16 - 19 i w czwartki w godzinach 9-12. Działalność Punktu jest współfinansowana ze środków Gminy Piaseczno. 

Podobnie, jak w ubiegłych latach, także w roku 2016, mamy szczególną ofertę dla Rodzin z Gminy Piaseczno, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i chcą podjąć wysiłek zmiany swojej trudnej sytuacji. Zapraszamy do współpracy w ramach programu "Patronat dla Rodziny". W trakcie realizacji programu oferujemy pomoc w trudnościach socjalnych, kłopotach wychowawczych, sprawach urzędowych, kryzysach małżeńskich w formie długofalowego, zindywidualizowanego wsparcia. W ramach pomocy, staramy się objąć wsparciem wszystkich członków rodziny, którzy tylko wyrażą wolę współpracy. Udział w Programie jest bezpłatny - realizacja Programu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Piaseczno. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie bądź mailowo bądź osobiście na dyżur Punktu Interwencji Społecznej.

http://www.patronatpiaseczno.org/admin/images/pixel.gifhttp://www.patronatpiaseczno.org/admin/images/pixel.gifhttp://www.patronatpiaseczno.org/admin/images/pixel.gifhttp://www.patronatpiaseczno.org/admin/images/pixel.gif

Z końcem grudnia 2015 r. zakończyliśmy realizację programu „Patronat dla rodziny szansą na reintegrację społeczną” współfinansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego. Program  kierowany był do rodzin z powiatu piaseczyńskiego. W ramach realizacji zadania skupiliśmy się na wsparciu rodziców w pełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz na bezpośrednim wsparciu dzieci. Program realizowaliśmy w formule asysty rodzinnej. Mimo zakończenia programu, indywidualna praca z uczestnikami wymagającymi dalszego wsparcia jest kontynuowana.

http://www.patronatpiaseczno.org/admin/images/pixel.gif

„Patronat” wziął udział w VI Otwartym Konkursie ofert ogłoszonym w dniu 09.03. 2015 r. przez  Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na realizację zadania gminy polegającego na wspieraniu działań związanych z zapobieganiem wykluczeniu społecznemu, poprawie warunków życiowych najuboższych. W ramach realizacji zadania uruchomiliśmy PUNKT INTERWENCJI SPOŁECZNEJ mieszczący się w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego 7 lok. 118.  Zadanie publiczne realizowane w ramach przedmiotowego projektu kierowane jest do mieszkańców Gminy Piaseczno zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Punkt otwarty będzie codziennie od poniedziałku do piątku, przez 3 godziny dziennie, rano lub po południu. Dyżury w Punkcie Interwencji Społecznej pełnić będą osoby o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, posiadające długoletnie doświadczenie w pracy środowiskowej. W ramach realizacji zadania chcemy skupić się na swoistej pierwszej pomocy rodzinom i osobom zagrożonym  marginalizacją i wykluczeniem społecznym.  Poprzez udzielenie w Punkcie Interwencji Społecznej pierwszej pomocy, poprzez diagnozę problemów i wspólne opracowanie planu naprawczego, najubożsi mieszkańcy Gminy Piaseczno będą mogli skorzystać z dalszej pomocy Stowarzyszenia „Patronat” lub skorzystać z oferowanych w Gminie innych form wsparcia.

http://www.patronatpiaseczno.org/admin/images/pixel.gifhttp://www.patronatpiaseczno.org/admin/images/pixel.gifhttp://www.patronatpiaseczno.org/admin/images/pixel.gifhttp://www.patronatpiaseczno.org/admin/images/pixel.gif

W grudniu 2014 r. zakończyliśmy półroczny program p.t. „PATRONAT DLA RODZINY” realizowany  w ramach zadania gminy Piaseczno polegającego na wspieraniu działań w obszarze oświaty i wychowania młodzieży, działalności zmierzającej do poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego. Przeciwdziałaniu patologiom społecznym, wykluczeniu, organizacji czasu wolnego. Podejmowaniu działań na rzecz integracji środowiska, działalności edukacyjnej i wychowawczej wśród mieszkańców.  Praca w programie opierała się przede wszystkim na bezpośrednim wsparciu młodzieży w odbudowie ich morale oraz rodzin w ich funkcjach wychowawczych. Ponadto od listopada do grudnia w ramach programu przeprowadziliśmy cykl warsztatów dla młodzieży. Łącznie odbyło się 5 warsztatów: warsztaty komunikacyjne, warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty rozwiązywania konfliktów, warsztat budowa relacji, warsztat samodzielności i samoobsługi. W programie zostały zrealizowane wszystkie zakładane zadania i cele. Program był współfinansowany przez Gminę Piaseczno.

 

 20.11.2014 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie odbyła się konferencja p.t.:” ASYSTENT USAMODZIELNIENIA” którą zorganizowaliśmy wspólnie z Towarzystwem Psychoprofilaktycznym. Tegoroczna konferencja poświęcona była przygotowaniu asystentów usamodzielnienia do prowadzenia skutecznych programów pomocy wychowankom opieki zastępczej we wchodzeniu w dorosłe życie. Zastanawialiśmy się wspólnie nad tym jakie cechy i umiejętności asystenta usamodzielnienia są do tego niezbędne. Jak rekrutować i szkolić asystentów usamodzielnienia, by rozwijali potrzebne w pracy z usamodzielnianą młodzieżą dyspozycje i umiejętności. W konferencji wzięło udział ok. 70 osób, pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, wychowawców w domach dziecka. Wszystkim dziękujemy za przybycie.

Wrzesień 2014 - Zakończyliśmy rekrutację. Do końca roku realizujemy program " PATRONAT DLA RODZINY" współfinansowany przez Gminę Piaseczno.

Czerwiec 2014  - Trwa rekrutacja do programu do udziału w programie „PATRONAT DLA RODZINY”, którego realizację przewidujemy w okresie czerwiec – grudzień 2014 r. Więcej w zakładce Aktualności.

 

W dniu 9 grudnia 2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno odbyła się konferencja pod tytułem: „Z opieki w dorosłość - model usamodzielnienia” współorganizowana przez Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Piasecznie, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie i II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Piasecznie przy wsparciu organizacyjnym Gminy Piaseczno.
 Była to kolejna z cyklu konferencji poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencji w Piasecznie, podobnie jak w latach poprzednich, wzięli udział przedstawiciele administracji samorządowej, pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami ze środowisk wykluczonych. Podczas tegorocznej Konferencji rozmawiano o dzieciach dorastających w opiece zastępczej i ich problemach związanych z wkraczaniem w dorosłe życie. Na Konferencji przedstawiono innowacyjny model usamodzielniania wychowanków opieki zastępczej, który mógłby stać się powszechną alternatywą dla obecnie realizowanych programów usamodzielniania młodzieży wychowanej poza własnymi rodzinami. http://kurierpoludniowy.pl/wiadomosci.php?art=12388

 W 2013 r. „Patronat” wziął udział w konkursie ofert na realizację zadania gminy Piaseczno polegającego na wspieraniu działań w obszarze oświaty i wychowania młodzieży, działalności zmierzającej do poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego. Przeciwdziałaniu patologiom społecznym, wykluczeniu, organizacji czasu wolnego. Podejmowaniu działań na rzecz integracji środowiska, działalności edukacyjnej i wychowawczej wśród mieszkańców.  Realizując ofertę opracowaliśmy i przeprowadziliśmy program skierowany do młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz do ich rodzin. Praca w programie opierała się przede wszystkim na bezpośrednim wsparciu młodzieży w odbudowie ich morale oraz rodzin w ich funkcjach wychowawczych. Jako rezultaty udziału w programie założono zwiększenie umiejętności społecznych, poszerzenie świadomości dotyczących swoich problemów i możliwości ich rozwiązania, wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Od września do grudnia 2013 r. pracowaliśmy indywidualnie w formie asysty z każdym zakwalifikowanym do programu uczestnikiem oraz jego rodziną. Ponadto od listopada 2013 r. uruchomiliśmy cykl warsztatów dla młodzieży. Łącznie odbyło się 5 warsztatów: warsztaty komunikacyjne, warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty rozwiązywania konfliktów, warsztat budowa relacji, warsztat samodzielności i samoobsługi. W programie zostały zrealizowane wszystkie zakładane zadania i cele. Program był współfinansowany przez Gminę Piaseczno

 Od czerwca 2013 ramach pracy środowiskowej rozpoczęliśmy długofalową pracę z rodziną osoby pozbawionej wolności, wykazującą poważne problemy w codziennym funkcjonowaniu. Celem pracy jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodziny. Pierwszym etapem pracy była interwencja kryzysowa, z uwagi na bardzo trudną sytuację rodziny. Obecne działania mają charakter asysty rodzinnej i oparte są na indywidualnej pracy oraz systematycznym kontakcie. Koniec aktualnego etapu pracy planowany jest na czerwiec 2014 roku. 

 

 
" style="line-height:115%;font-family:Calibri, sans-serif">

">